Day 8: بازی خود را توسعه دهید

  • پیش بسوی پروتوتایپ دوم

    بیایید امروز حلقه دیگری از طراحی را مرور کنیم! برای دور دیگری از تست ، می خواهید عناصر اصلی بازی خود را در هر قالب نهایی آنها جمع کنید.
    اگر در حال ساخت یک بازی آنالوگ هستید ، باید تمام تخته ها و قطعات خود را در قالب اولیه تهیه کنید.

    اگر در حال ساخت یک بازی دیجیتالی هستید ، باید نسخه قابل پخش بازی خود را در پلتفرم انتخابی خود داشته باشید که شما یا شخص دیگری می توانید از طریق آن بازی کنید. این بازی ممکن است دارای آثار هنری نهایی ، اصوات یا حتی سطح کامل نباشد ، اما باید مطمئن شوید که مکانیک اصلی شما کار می کند و می توانید این مکانیک را با کسی آزمایش کنید.