Day 10: بازی خود را تمام کنید!

  • بازی کامل شد!

    در طول این روز بازی خود را تا جایی که می توانید کامل کنید! این برای گروههای مختلف معنای متفاوتی خواهد داشت و بازی شما “تمام” نخواهد شد ، بلکه باید کاملاً کامل باشد تا کسی بتواند بازی شما را درک کند و از طریق آن بازی کند.

  • بازی خود را به اشتراک بگذارید

    برای پایان دادن به گیم جم ، باید پروژه خود را ارسال کنید. برای انجام این کار ، شما باید با هم ، تصاویر ، تصاویر گرافیکی متحرک ، فیلم ها و همچنین فکر کردن در مورد روند طراحی خود و آنچه در حین انجام گیم جم آموخته اید ، جمع آوری کنید. به فرم ارسال بازی بروید و اطمینان حاصل کنید که در طول گیم جم به چه کاری مشغول بوده اید!

    لینک ارسال بازی در اینجا قرار خواهد گرفت

    https://itch.io/jam/ggj-next-2021